ಕೆನಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ, ಬಹುಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

ಈ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೆರಳಚ್ಚುಪ್ರತಿ ಮಾಡುವುದು, ಗಣಕದ ಮೂಲಕ ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹವುಗಳಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ multi-function devices ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕಾನನ್ ಕಂಪೆನಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅವರ ಮೂರನೆ ತಲೆಮಾರಿನ ಯಂತ್ರಗಳು. ಅವರು ಇದನ್ನು Image Runner Advance ಶ್ರೇಣಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆನಾನ್ ಕಂಪೆನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ 20 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ.

Facebook Comments

comments