ಮೊದಲು 83 ಕೆ.ಜಿ ತೂಗುತ್ತಿದ್ದ ನಟಿ ರಾಗಿಣಿ ದ್ವಿವೇದಿ, ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 20 ಕೆ.ಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ, ರಾಗಿಣಿಯ ಈಗಿನ ವೇಯ್ಟ್ – 63 ಕೆ.ಜಿ.