ಉಡುಪಿ ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಭಕ್ತ ಜನತೆ

 ವಿಟ್ಲ ಪಿಂಡಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಕಲರ್ ಪುಲ್ ಕ್ಷಣಗಳು